તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ pdf 2022 – Talati cum Mantri Syllabus PDF

Welcome to Sarkari Studi, Talati cum Mantri Syllabus PDF 2022: Here is the complete syllabus for the recent recruitment of Talati cum Minister (Class-3) announced by Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB). In which along with the complete syllabus, the analysis of Talati Minister’s examination taken in the year 2014, 2015 and 2017 according to the subject is also given here.

Important : Please Always Check and Confirm Official Notification and Advertisement Before Apply in Any Recruitment.

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ – Talati cum mantri Syllabus

Syllabusmarks
General Awareness and General Knowledge50
Gujarati Language and Grammar20
English Language and Grammar20
General Math10
Total100

Talati cum mantri Syllabus (તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ pdf)

General Mathematics – સામાન્ય ગણિત

 • Number series – સંખ્યા શ્રેણી
 • Mathematical Operations – ગાણિતિક ઓપરેશન
 • Analytical Reasoning – વિશ્લેષણાત્મક તર્ક
 • Relationships – ગાણિતિક સંબંધો
 • Odd man out – ઓડ મેન આઉટ
 • Analogies – સામ્યતા
 • Coding-Decoding – કોડિંગ-ડીકોડિંગ
 • Shapes and Mirror – આકારો અને અરીસો
 • Arithmetic Aptitude – અંકગણિત યોગ્યતા
 • Mental Ability – માનસિક ક્ષમતા
 • Quantitative Aptitude – જથ્થાત્મક યોગ્યતા.

Gujarati Language and Grammar – ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર

Samasસમાસ
Alankarઅલંકાર
Chhandછંદ
Sangna સંજ્ઞા
Jodaniજોડણી
Kahevat and Rudhiprayogકહેવત અને રૂઢિપ્રયોગ
Nipatનિપાત
Vibhakti (Vakya Prakar)વિભક્તિ (વાક્ય પ્રકાર)
Kartari-Karmani Vakyaકર્તરી-કર્મની વાક્ય
Krudantકૃદંત અને તેના પ્રકારો
Sandhi Chhodo-Jodoસંધિ છોડો-જોડો

English Language and Grammar – અંગ્રેજી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર

 • Articles A,An,The
 • Antonyms – વિરોધી શબ્દો
 • Synonyms – સમાનાર્થી
 • Singular and Plural – એકવચન અને બહુવચન
 • Tenses Exercises – કાળ એક્સરસાઇઝ
 • Sentence Rearrangement – વાક્યરચના ગોઠવો
 • Idioms and Phrase – રૂઢિપ્રયોગો અને શબ્દસમૂહ
 • Direct-Indirect Speech – પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ સ્પીચ
 • Degrees of Comparison – સરખામણીની ડિગ્રી
 • Error Correction Exercises – ભૂલ સુધારણા એક્સરસાઇઝ
 • Opposite Gender Exercises – વિરોધી લિંગ એક્સરસાઇઝ
 • Choose The Correct Sentence – સાચો વાક્ય પસંદ કરો
 • Word Order Exercises – વર્ડ ઓર્ડર એક્સરસાઇઝ
 • Word Formation Exercises – શબ્દ રચનાની એક્સરસાઇઝ
 • Choose The Correct Spelling – સાચો સ્પેલિંગ પસંદ કરો
 • Since and For Exercises – Since/For એક્સરસાઇઝ
 • Question Tag Exercise – પ્રશ્ન ટેગ એક્સરસાઇઝ
 • Analogies Exercises – એનાલોજીસ એક્સરસાઇઝ

Talati cum Mantri Syllabus PDF: Click Here

Talati cum Mantri Syllabus PDF

Conclusion

We think that this post helped you in finding the information about latest recruitment, If you liked this article, then please share to social networking site. You can also find us on instagram ,Facebook and YouTube.

Still, you have any doubt in your mind just comment below, we will definitely help you. If you think that “any improvement need in our blog” then suggest to us.

Add Comment